In&Out teenuse ja seadmete kasutustingimused

 

Mõisted

Leping In&Out teenuse ja Seadmete kasutustingimused, millele Klient on andnud oma kirjaliku nõusoleku ükskõik millisel viisil.
Klient Juriidline isik või füüsiline isik, kes on registreerunud In&Out teenuse kasutamiseks
Kasutaja Iga füüsiline isik, kellele Klient annab või põhjustab juurdepääsu In&Out teenusele.
Teenuse pakkuja Scanbro OÜ
Konfidentsiaalne informatsioon Kliendi ostu ja müügiandmed (sealhulgas ostu- ja müügihinnad) ning kõik muu informatsioon, mis on Kliendi poolt selgelt määratletud konfidentsiaalseks informatsiooniks kirjalikku teatega. Kõik kliendi andmed, mis on avalikus kasutuses (kliendi veebilehel, veebipoes, riiklikes allikates, jne.) ei kuulu konfidentsiaalse informatsiooni alla.
Osapool Üldine mõiste tähistamaks Klienti või Teenuse pakkujat.
Intellektuaalne omand Kõik eksisteerivad ja tulevased kaubamärgid, teenindusmärgid, domaini nimed, ärinimed, kujunduselemendid, andmebaasid, autoriõigusega kaitstud allikad, ning kõik immateriaalsed varad, mida kaitstakse autoriõigusega, sõltumata sellest kas need on registreeritud või mitte.
Seadmed
 • Android platvormil mobiilside ühendust omavad nutiseadmed
 • Ribakoodide skaneerimise seadmed
 • Tarvikute ja materjalide hoiustamise kapid
 • Nutiseadmete ja ribakoodiseadmete kinnitusvahendid (seinakinnitused, hoidjad, dokid, jms.)
In&Out teenus In&Out (Scanbro) andmete registreerimise tarkvara Android ja iOS platvormil ning selle seadistamise tarkvara veebis, mis on antud Kliendile kasutamiseks “kui teenus” (SaaS).

 

Kasutustingimuste kehtivus

 1. Käesolev Leping Poolte vahel kehtib alates hetkest kui Klient on registreerinud ennast saidil https://scanbro.com, või Kliendi Kasutaja omab juurdepääsu In&Out teenusele, või Klient on aktsepteerinud Teenuse pakkuja kirjaliku pakkumise In&Out teenuste kasutamiseks, ükskõik milline tingimus saabus esimesena. Leping kehtib määramata aja ja kumbki Pool omab õigust seda lõpetada vastavalt Lepingus toodud tingimustele.
 2. Kliendil on õigus In&Out teenust kasutada kuni Lepingu lõppemiseni, niikaua kui Klient:
 • kasutab In&Out teenust vastavalt ettenähtud eesmärgile;
 • hoiab heaperemehelikult Seadmeid;
 • tasub Teenuste eest tähtaegselt;
 • täidab käesolevas Lepingus toodud tingimusi.

Teenus

 1. Teenuse pakkuja teeb endast parima, et tagada In&Out teenuse saadavus kogu Lepingu kestuse aja.
 2. In&Out teenus on saadaval “selle hetke kvaliteedis” (As Is) ja “selle hetke olukorrast lähtuvalt” (As Available).
 3. Kliendil ei ole õigust käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda edasi kolmandatele isikutele ei osaliselt ega täielikult v.a Kliendi poolt näidatud asukohta integreeritud Seadmete kasutusõigus.
 4. Teenuse pakkuja pakub In&Out teenust renditud ressurssidel (Microsoft Azure või sarnane serveriteenuse pakkuja).

Klient nõustub, et:

 • In&Out teenus ei ole kohandatud vastamaks tema Kasutaja(te) individuaalseid nõudeid;
 • In&Out teenuse saadavuses võib aeg-ajalt olla katkestusi või muid tehnilisi probleeme.
 1. Teenuse pakkuja teeb endast oleneva pakkumaks suurepärast klienditeenindust ja soovib vastata klienditoele esitatud küsimustele 24-tunni jooksul kõigil tööpäevadel. Teenuse pakkuja ei anna garantiid ühegi klienditoe küsimuse lahendamise ajaperioodi kohta.
 2. Teenuse pakkujal ei ole kohustust In&Out teenust parendada, muuta või asendada.

Seadmed

 1. Lepinguga annab Teenuse pakkuja Kliendile ja Kliendi kasutajatele õiguse kasutada Seadmeid ning Klient kohustub maksma Teenuse pakkujale tasu. Teenus pakkuja annab Kliendile seadme üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.
 2. Seadmete sihtotstarve on In&Out teenuse kasutamine Kliendi või Kasutajate poolt ning neil ei ole õigust kasutada Seadmeid muuks otstarbeks.
 3. Teenuse pakkuja kohustub tagama Seadmete normaalse toimimise In&Out teenuse kasutamiseks.
 4. Teenuse pakkujal on õigus inspekteerida Seadmete kasutamist ja korrashoidu kõigis Seadmete kasutamise asukohtades.

Tasu

 1. Klient nõustub, et In&Out teenuse kasutama hakkamisega võtab ta endale kohustuse tasuda In&Out teenuse ja Seadmete kasutamise tasusid, milles on kokku lepitud vastavalt Kliendile tehtud pakkumisele või Scanbro kehtivale hinnakirjale.
 2. Kui ei ole kokku lepitud eraldi, tasub Klient In&Out teenuse eest 1 kord kuus, alates In&Out teenusele juurdepääsu päevale järgneva kuu esimesest päevast.
 3. Teenuse pakkuja võib In&Out teenuse parandamisel ja täiendamisel muuta In&Out teenuse tasu(sid), teatades sellest kirjalikult ette 90 päeva. Juhul, kui Klient ei nõustu In&Out teenuse parandamise ja täiendamise muudatustega, siis Kliendil on õigus loobuda In&Out teenuse kasutamisest ning lõpetada Leping.
 4. Klient aktsepteerib, et In&Out teenuse tasumisel maksetega hilinemine võib tuua kaasa In&Out teenuse osutamise lõpetamise või Lepingu lõpetamise.
 5. Kõik tasud ei sisalda käibemaksu, müügimaksu ega muid avalikke koormisi.
 6. Tasu maksmisega hilinemisel on intressimäär 10%(kümme protsenti) aastasel baasil, kuni tasu laekumise päevani.
 7. Kõik tasudega seotud valuuta konverteerimise kulud ja muud pangakulud jäävad täielikult Kliendi kanda.

Kliendi kohustused

 1. Klient peab olema registreeritud juriidiline isik.
 2. Klient peab tagama juurdepääsu andmete saamisele oma majandustarkvarast ja juurdepääsu andmete kirjutamisele oma majandustarkvarasse, mis on vajalik In&Out teenuse töötamiseks. Kui ilmnevad asjaolud, mis takistavad In&Out teenuse töötamist eeltoodud juurdepääsude puudumisel, siis Klient teeb kõik endast sõltuva, et juurdepääsud koheselt taastada.
 3. Klient teeb endast sõltuva, et Kasutajad ei edasta In&Out teenuse kasutamisel viiruseid, pahavara või muud kahjustava sisuga koodi.
 4. Klient kohustub tagama Seadmete heaperemeheliku kasutuse ning järgima ohutustehnika, turva, keskkonnakaitse, tehnohooldus jms. eeskirju, mis on kehtestatud õigusaktidega ja/või Teenuse pakkuja poolt.
 5. Klient kohustub viivitamata teatama Teenuse pakkujale igast Seadmete väärtust vähendavast või hävitavast sündmusest või teost (avarii, tulekahju jms) või ohust sellise sündmuse toimumise või teo tegemise kohta ning võtma viivitamata tarvitusele abinõud nimetatud sündmuse, teo või ohu kõrvaldamiseks või selle tagajärgede likvideerimiseks.
 6. Klient kohustub Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel tagastama kõik Seadmed Teenuse pakkujale mitte halvemas seisundis, kui see talle üle anti, arvestades normaalset kulumist.
 7. Klient kohustub Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel tagastama kõik Seadmed oma kuludega.
 8. Klient kohustub hüvitama Teenuse pakkujale Seadme seisukorra halvenemisest või selle hävimisest tuleneva kahju.
 9. Kliendil ja kõigil Kasutajatel on keelatud:
 • Muuta, taasluua, kohandada, dekompileerida, või mis iganes viisil mõjutada In&Out teenuse osutamise programmeerimiskoodi;
 • Eemalda, muuta, peita või varjata Lepingus Intellektuaalse omandina käsitletavat omandit, mis on seotud In&Out teenuse või Teenuse pakkujaga;
 • Luua või üritada luua toodet või teenust, mis on sarnane või konkureeriv In&Out teenusega.

Kasutajakonto, kasutajanimi, salasõna, autoriseerimisvahendid

 1. Klient vastutab tegevuse eest, mis tehakse tema kasutajakonto või kasutajakontodega. Klient kohustub koheselt informeerima Teenuse pakkujat kõigist turvalisusega seotud küsimustest või autoriseerimata In&Out teenuse kasutamisest, ükskõik millise tema Kasutaja konto alt.
 2. Klient kohustub:
 • Tagama kasutajakonto salasõnade ja autoriseerimisvahendite konfidentsiaalsuse;
 • Tegema endast sõltuva vältimaks kasutaja kontode, autoriseerimisvahendite ja salasõnade väärkasutust isikute poolt kellele need ei kuulu.
 1. Teenuse pakkuja ei ole vastutav kahjude eest, mis võivad tekkida Kasutajakonto, kasutajanime, salasõna või autoriseerimisvahendi kasutamisel selleks mitte autoriseeritud Kasutajate poolt.

Konfidentsiaalse informatsiooni kasutamine

 1. Teenuse pakkuja hoiab Konfidentsiaalset informatsiooni kaitstuna kõigi kolmandate osapoolte eest. Teenuse pakkuja piirab oma töötajate, äripartnerite ja kolmandate osapoolte juurdepääsu Konfidentsiaalsele informatsioonidele, eraldi konfidentsiaalsuse lepingute ja eeskirjadega, mis nõuavad Konfidentsiaalse informatsiooni samaväärset kaitset kui käesolevas Lepingus.
 1. Teenuse pakkuja ei avalda, kopeeri ega avalikusta Konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele osapooltele ilma Kliendi kirjaliku nõusolekuta.
 1. Käesolevas Lepingust toodud Konfidentsiaalse informatsiooniga seotud tingimused jäävad kehtima ka pärast Lepingu lõppemist kuni Kliendi sellekohase kirjaliku teateni Teenuse pakkujale.
 1. Teenuse pakkuja kohustub kustutama kogu Konfidentsiaalse informatsiooni oma Teenuse andmebaasist hiljemalt 1 kuu möödudes Lepingu lõppemisest.

Intellektuaalne omand

 1. In&Out teenusega seotud Intellektuaalne omand on kaitstud Eesti Vabariigi ja EU autoriõiguse ja teiste intellektuaalse omandi kaitse õigusaktidega.

Piiratud vastutus

 1. Teenuse pakkuja ei luba, et:
 • In&Out teenus või In&Out teenusest saadav kasutajakogemus vastab Kliendi või kasutaja nõuetele või ootustele;
 • In&Out teenuse saadavus on pidev, katkestuste vaba, vigade vaba;
 • Kõik In&Out teenusega seotud vead või puudused kõrvaldatakse;
 • Seadmete töös ei esine tehnilisi häireid.
 1. Teenuse pakkuja ei vastuta Kliendile või Kasutajale tekkinud kahju, tekkinud kulutuste või ebasoovitavate tagajärgede eest, kui need oli tingitud:
 • Kasutaja poolt In&Out teenuse kasutamisest või ebapiisavast suutlikkusest seda kasutada;
 • In&Out teenuse omadustest või nende puudumisest;
 • In&Out teenusega seotud või mitteseotud andmesidest;
 • Autoriseerimata juurdepääsust In&Out teenusele kolmandate isikute poolt, kes ei ole Kasutajad.

Ülaltoodud vastutuse piirangud ei vabasta Teenuse pakkujat vastutusest hüvitada otsene finantskahju, mis oli tingitud Teenuse pakkuja tahtlikust või hooletust käitumisest või teadlikust soovist Lepingut rikkuda.

Force Majeuere

 1. Osapooled ei ole vastutavad Lepingu kohustuste täitmise eest üldtunnustatud Force Majeure tingimuste ja asjaolude kehtimise korral. Vääramatu jõu asjaoludeks loetakse Konfidentsiaalset informatsiooni sisaldavate andmekandjate vargust või röövimist. Vääramatu jõu asjaoluna ei ole käsitletavad asjaolud, milliste esinemine on tingitud või soodustatud Osapoole süülisest või hooletust käitumisest.

Andmekaitse

 1. Klient ja Kasutaja(d) aktsepteerivad Kliendi privaatsupoliitikat (Privacy Policy) ja andmekaitse tingimusi, mis on toodud https://scanbro.com/privacy-policy/
 1. Teenuse pakkujal on õigus jälgida kõigi Kasutajate poolt teenuse kasutamist ja koguda selleks vajalikke andmeid, eesmärgiga hoida ära mitte eesmärgipärane In&Out teenuse kasutamine ja/või vältida kahju tekitamist Teenuse pakkujale.

Lepingu lõpetamine

 1. Kumbki Osapool võib Lepingu lõpetada igal ajal, teatades sellest kirjalikult ette 30 kalendripäeva.
 2. Lepingu lõpetamine ei tühista kummagi Osapoole õigusi või nõuded, mis kehtisid enne Lepingu lõpetamist.

Muud tingimused

 1. Käesolev Leping ja kõik selle Lepingu täitmisest tulenevad teemad lähtuvad Eesti Vabariigi seadustest ja muudest normatiivaktidest..
 2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Poolte kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
 3. Klient annab oma nõusoleku kasutada oma nime ja logo Teenuse pakkuja avalikul veebilehel https://scanbro.com ja muudes turundusmaterjalides. Teenuse pakkuja või Kliendi nime ja logo kasutamine pressiteadetes või suhtlemisel pressiga, toimub ainult Osapoolte kirjalikul nõusolekul.
SWITCH THE LANGUAGE